Світове українство закликає приєднатися до Звернення в справі надання Томосу про автокефалію Української Православної Церкви в Україні

Світова спільнота українців та Світовий Конґрес Українців (СКУ) вітає Звернення Постійної Конференції Українських Православних Єпископів поза межами України від 26 квітня 2018 р. до духовенства, монашества та вірних Української Православної Церкви в діаспорі в справі надання Томосу про автокефалію Української Православної Церкви в Україні та закликає багатомільйонну українську діаспору приєднатися до цього звернення наступною молитвою:

Господи Боже наш, Ти бачиш, як невидимі й видимі вороги розділили Українську Православну Церкву, а разом з нею і ввесь український народ. Допоможи нам сприяти об’єднанню українського православ’я в єдину помісну Церкву, поклавши наріжним каменем апостольське правило, яке велить нам знати, що кожен народ, а серед них і український народ, повинен мати свого першого єпископа.

Надоум, Господи, наших розділених братів, щоб вони об’єдналися навколо Престолу Київського в єдину Церкву і щоб між усіма ними панувала християнська любов, бо Ти сказав: “По тому будуть пізнавати, що ви Мої ученики, якщо будете мати любов між собою”.

Зглянься на нас, Чоловіколюбний Господи, і не карай нас за наші провини вільні і не вільні, свідомі й несвідомі. Дай нам мати правдиву любов між собою, прости нам провини наші і не пам’ятай беззаконь наших.

Владико Многомилостивий, охорони й збережи Українську державу від тих, хто зазіхає на її незалежність і хоче розділити її, як Ти завжди оберігав християнські держави. Нехай єдина помісна Українська Православна Церква буде міцною духовною основою для неподільності Української держави та єдності народу нашого, нехай розвіються вороги його і нехай запанують в нас мир, злагода і єдність.

Ти, Господи, сказав: “Без мене не можете робити нічого”. Вислухай, Боже, благання вірних Твоїх і благослови розпочату справу єднання православних у Помісній Церкві Українській до успішного завершення привести. Святійшому Патріарху Варфоломію, Українському Православному Єпископату, Президенту, Верховній Раді та всім, хто для цього трудиться, мудрість та натхнення Духа Твого Святого пошли, у добрій справі визнання Церкви Української до скорого завершення всіх приведи. Бо Ти милуєш і спасаєш нас, Боже наш, і Тобі славу возсилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.

ENG:

The Ukrainian World Congress (UWC) welcomes the Statement of the Permanent Conference of Ukrainian Orthodox Bishops Beyond the Borders of Ukraine dated 26 April 2018 to the clergy, monastics and faithful of the Ukrainian Orthodox Church in the diaspora on the issuance of a Tomos of Autocephaly to the Ukrainian Orthodox Church in Ukraine and calls upon the millions-strong Ukrainian diaspora to join in this appeal with the following prayer:

O Lord our God, You see, that the invisible and visible enemies divided the Ukrainian Orthodox Church, and with it all Ukrainian people. Help us to promote the unification of Ukrainian Orthodoxy into a single Church, putting the cornerstone of apostolic rule that orders us to know that every nation, and among them the Ukrainian people, must have its first hierarch.

O Lord, inspire our separated brethren, so that they will unite around the Throne of Kyiv into a single Church and that Christian love would prevail among all of us, because You said: “By this everyone will know that you are my disciples, if you love one another”.

Look upon us, Lord, the Lover of all mankind, and do not punish us for our iniquities, voluntary and involuntary, committed in knowledge and in ignorance. Let us have a true love amongst us, forgive us our trespasses and do not remember our transgressions.

Great Merciful Master, protect and preserve Ukraine from those who encroach on its independence and want to divide it, as you have always protected Christian countries. Let a united local Ukrainian Orthodox Church be a strong spiritual foundation for an indivisible Ukraine and the unity of our people, let its enemies be scattered and let peace, harmony and unity prevail among us.

O Lord, You said: “For without me you can do nothing.” Hear, о God, the prayer of your faithful and bless the initiated process of uniting the Orthodox into a single local Church of Ukraine for a successful conclusion. To His All-Holiness Patriarch Bartholomew, the Ukrainian Orthodox Hierarchs, the President, the Verkhovna Rada, and all those who work to this end, send wisdom and the inspiration of Your Holy Spirit, and unite everyone in the good cause of the speedy recognition of the Ukrainian Church. For Yours it is to have mercy on us and save us, our God, and to You we send up glory, to the Father, Son and Holy Spirit, now and ever and to the ages, Amen.

 

Джерело: http://ukrainianworldcongress.org/news.php/news/1817/lang/en